Các t? l? keonhacai quan tr?ng hi?n nay:

Keonhacai chau á 0-0 là gì?

 • V?i t? l? kèo th? này ngh?a là kh?ng ??i nào ch?p ??i nào h?t m?t s? dan c??c hay dùng t? t?u t? ?? di?n t? kèo này.

Kèo nhà cái Ngo?i H?ng Anh 0-0,5 là gì?

 • SRC88, TB88, RICH888 này còn có tên g?i khác là kèo 1/4 . V?i kèo nhà cái này ??i c?a trên ch?p ??ng banh n?u hai ??i hòa thì c?a trên thua n?a ti?n mà th?i.

Keonhacai h?m nay 0,5 b?t ra sao?

 • Hay còn có tên g?i khác chính là kèo 1/2 c?a trên ch?p kèo n?u hòa thì thua t?t.

Keonhacai tr?c tuy?n 0-5- 1 là gì?

 • Kèo này thì ??i c?a trên s? ch?p 1 ?n n?a hay nói chính xác là n?u th?ng 1 trái c?a trên ?n n?a ti?n mà th?i.

T? l? keonhacai.com.vn 1.0 là sao?

 • ?i?u này t??ng ???ng v?i t? l? ch?p 0 : ??i c?a trên lúc này s? ch?p ch?p 1 hoà ngh?a là ?n m?t trái thì 2 ??i lúc này HòA TI?N nhau.

Kèo nhà cái C1 v?i t? l? 1-1,5 trái ?n sao?

 • Hay còn có tên g?i khác chính là kèo 1 1/4 trong b?ng kèo , và ??i c?a trên s? ch?p 1 thua n?a ngh?a là th?ng 1 trái ?n thua N?A TI?N.

Keonhacai365 t? l? 1,5 trái là sao?

 • Hay còn g?i là kèo nhà cái bóng ?á 1 1/2 ??i c?a trên lúc này s? ch?p ??t 1 trái ( n?u ?n m?t bàn thì thua toàn ti?n).

Keo nha cai t? l? 1.5-2 trái ?n nh? th? nào?

 • ?i?u này s? t??ng ???ng t? l? 1 3/4 và ??i c?a trên ch?p 2 trái ?n n?a.

Keonhacai888 khác?

 • T? l? kèo s? là 0 : 2 trên c?a trên ch?p 2 hoà ngh? là ?n hai bàn thì HòA TI?N.
 • T? l? kèo s? là 2 1/4 trên ??i c?a trên ?n hai trái THUA n?a ti?n.
 • M?c kèo 2 1/2 có y ngh?a là ??i c?a ch?p 2 tría thua ??T.

Hi?n nay chúng t?i cung c?p các keonhacai tr?c tuy?n SRC88“BET88 ??n v? cung c?p KEONHACAI.COM hàng ??u VI?T NAM”

Cá C??C NHà CáI-trang cá c??c t?ng ti?n mi?n phí-casino promotions-TB88

Cá C??C NHà CáI?

Có nh?ng lo?i kèo nhà cái nào

Do có s? tham gia c?a r?t nhi?u nhà cái, và ng??i ch?i trên th? gi?i, nên kèo nhà cái c?ng ???c phan ra m?t s? lo?i kèo theo v? trí ??a ly.

Kèo chau ?u

Trong các lo?i kèo cá c??c, kèo nhà cái chau ?u (kèo 1×2) khá d? ?ánh, nh?ng l?i khá khó ?n cho nh?ng ng??i m?i tham gia cá c??c. ?ay là lo?i kèo ch? g?m có 3 c?a ??t c??c: th?ng/??i thua/hòa, nh?m xác ??nh ??i bóng nào m?nh h?n, ??i bóng nào y?u h?n.

Kèo chau ?u c?ng ???c tính toán ?? t? l? ??t c??c có l?i v?i nhà cái nh?t có th?. V?i các tr?n ??u gi?a 2 ??i có trình ?? chênh l?ch thì t? l? c??c cho ??i m?nh s? kh?ng cao khi?n t? l? ?n c?a ng??i ch?i khá th?p (vì kh?ng nhi?u ng??i ngh? ??i c?a d??i s? giành chi?n th?ng). Còn ??i v?i 2 ??i can s?c thì t? l? th??ng ngang b?ng, t? l? ?n c??c th??ng r?t 50/50. Vì v?y, ng??i ch?i ph?i chu?n b? cho mình nh?ng tính toán ?? mang l?i ph?n th?ng cao nh?t.

Kèo chau á

Kèo Chau á là lo?i kèo ?a d?ng cách ch?i h?n và th?ng minh h?n. Kèo chau á cho phép ng??i ch?i ch?n b?t k? ??i nào c?ng có th? ?n c??c th?ng qua t? l? ch?p banh trong ?ó. Nhà cái s? ??a ra các t? l? ch?p ?? các ??i m?nh h?n ph?i th?ng v?i cách bi?t nhi?u bàn h?n thì ng??i ??t c??c vào h? m?i th?ng.

Kèo Tài X?u (over or under)

Tài (over): Trong tr?n ??u mà b?n ??t c??c vào nó thì s? bàn th?ng ph?i l?n h?n t? l? mà nhà cái ??a ra thì m?i th?ng kèo và có th? nh?n th??ng.

X?u (under): Ngh?a là trong tr?n ??u ?ó s? bàn th?ng b?n ??t ph?i ít h?n t? l? mà nhà cái ?? ??a ra thì m?i th?ng kèo c?a nhà cái mà mình ??t c??c.

Kèo c??c xiên

Anh em t?ng ch?i l? ?? ch?c ch?n s? bi?t t?i l? xiên và kèo xiên c?ng khá t??ng ??ng. Kèo xiên là hình th?c c??c mà ng??i ch?i g?p nhi?u l?a ch?n c?a nhà cái l?i trong cùng 1 l?a ch?n c??c. Do ?ó hình th?c c??c này khá ??n gi?n, ng??i ch?i s? th?ng c??c n?u nh? d? ?oán chính xác l?a ch?n c?a mình.

?u ?i?m c?a kèo xiên là m?c ??t c??c th?p nh?ng ti?n th?ng thu v? l?i r?t cao. Tuy nhiên n?u có ít nh?t 1 l?a ch?n c??c thua thì vé c??c c?a b?n c?ng s? có k?t qu? thua ngay nên nó c?ng khá là khó ?n.

Cá C??C NHà CáI